Termeni si conditii

Termeni si conditii

Acest document este un CONTRACT intre dumneavoastra (persoana fizica sau juridica) si compania prestatoare de servicii informatice MidSoft Team SRL.

Prin crearea unui cont sau/si prin folosirea acestor servicii oferite, dumneavoastra certificati ca ati citit acest CONTRACT, l-ati inteles si ati fost de acord sa respectati clauzele si conditiile stipulate in cadrul acestuia. La instalarea programului si la fiecare update dvs. trebuie sa bifati ca sunteti de acord cu acesti termeni si conditii si conform legislatiei in vigoare aceasta bifa poate tine loc de semnatura electronica. De asemenea daca dvs. achitati factura proforma emisa de catre Prestator dvs. certificati ca sunteti de acord cu acesti termeni si conditii.

Intre Partile:

MidSoft Team S.R.L. : persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str Gazelei, nr 28C sector 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1517/2008, avand codul unic de inregistrare RO 23161200, denumita in continuare, „Prestator”

si

dvs.: persoana juridica sau fizica cu datele de identificare din factura emisa de catre prestator, denumita, in continuare, „Client”

a intervenit prezentul Contract de prestari servicii, in conditiile de mai jos:

TERMENI FOLOSITI

Pe parcursul acestui Contract termenii definiti mai jos se vor interpreta dupa cum urmeaza:

 1. Prestator – MidSoft Team SRL, persoana juridica specializata in crearea si prestarea de servicii software/informatice de inalta calitate.
 2. Serviciu – orice serviciu/produs software furnizat de catre Prestator : – program de facturare, gestiune stocuri, contabilitate primara, inregistrare ca utilizator SPV a Clientului pentru sistemul RO e-Factura.
 3. Imputernicit – persoana desemnata de Prestator pentru inregistrarea ca utilizator in SPV pentru sistemul RO e-Factura.
 4. Client – persoana juridica sau fizica care foloseste serviciile oferite.
 5. Licenta program Facturis – dreptul neexclusiv de instalare si folosire a programului software Facturis pe o perioada limitata pe calculatoarele Clientului.

 

 

ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI SI PLATA

 • Prezentul Contract are drept obiect prestarea de servicii software/informatice prin instalarea programului Facturis pe calculatorul Clientului de pe platforma facturis.ro. Programul software Facturis este protejat prin legi ale dreptului de autor si prin tratate internationale privind dreptul de autor, precum si prin alte legi si tratate referitoare la proprietatea intelectuala.

1.2 Clientul are obligația să achite Prestatorului plata facturii pentru licenta intrand astfel, in posesia unei singure licente, care ii ofera dreptul neexclusiv de instalare si folosire a programului software Facturis pentru perioada specificata in factura pentru o singura firma pe oricate calculatoare. Astfel Prestatorul pastreaza dreptul de autor si de proprietate asupra programului. Clientul va achita Prestatorului, prețurile aferente Serviciilor prestate conform Contractului, cheltuielile ocazionale aferente prestării acestora precum și orice taxe și impozite, inclusiv TVA, aplicabile acestora.

1.3  Onorariile anexate la Contract sunt susceptibile de a suferi modificări pentru a reflecta schimbarea condițiilor de piață. Prestatorul va notifica Clientului aceste schimbări cu 30 de zile anterior intrării în vigoare a modificărilor propuse prin transmiterea unei notificări prin mijloacele de comunicare agreate de Părți.

8.5. Modificările vor intra în vigoare în 30 de zile de la data transmiterii unei notificări în acest sens Clientului. Accesarea sau utilizarea Serviciilor de către Client ulterior expirării termenului de 30 de zile sau lipsa transmiterii refuzului Clientului de acceptare a noilor onorarii în intervalul de timp de 30 de zile mai sus menționat constituie acordul Clientului de actualizare a Onorariilor astfel cum acestea au fost modificate de către Prestator.

 

ARTICOLUL 2 – DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI

2.1 Durata Contractului se considera a fi cea trecuta in factura achitata de catre client (incepand de la data emiterii acestei facturi). Factura se emite clientului de pe firma Midsoft IT Group sau Midsoft Team SRL.

Perioada de valabilitate a licentei si asistentei tehnice este inscrisa pe factura. Asistenta tehnica se desfasoara prin telefon si email si eventual remote.
2.2 Prezentul Contract inceteaza de drept si fara nici o formalitate, in cazul in care una din parti este declarata in stare de incapacitate de plata, faliment, se declanseaza procedura de lichidare, sau se retrage autorizatia de functionare de catre autoritatile competente, pe durata derularii prezentului Contract.

 

ARTICOLUL 3 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

3.1 Clientul este  responsabil pentru pastrarea securitatii si condifentialitatii informatiilor de acces in program (parole si nume de utilizator, precum si orice alte modalitati de autentificare si accesare a programului instalat Facturis). Daca Clientul a instrainat sau i-au fost sustrase prin orice modalitate datele de acces in program, va fi raspunzator de utilizarea acestora, indiferent daca aceasta se face cu sau fara voia Clientului.

3.2 Clientul se va asigura că transmiterea, păstrarea și colectarea informațiilor și documentelor transmise Prestatorului în vederea prestării Serviciilor respectă prevederile legale aplicabile.
3.3 Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificila, prestatorul nu confirma faptul ca fiecare utilizator este ceea ce se pretinde a fi, astfel incat in cazul in care compania sau facturis.ro ar fi implicata intr-o disputa de orice natura, cu unul sau mai multi utilizatori, compania este absolvita de orice raspundere sau despagubire (directa sau indirecta) de orice fel si de orice natura. Compania nu are obligatia legala de a controla datele ori informatiile oferite de utilizatori, cand utilizeaza programul.
3.4 Prestatorul nu isi asuma nici o responsabilitate si nu va suporta eventualele pagube (fie ele si materiale) datorita functionarii necorespunzatoare a produselor/serviciilor software furnizate catre Client.
3.5 Daca se observa erori, Clientul se obliga sa le comunice Prestatorului, in timp util iar acesta este obligat sa le remedieze intr-un timp cat mai scurt posibil.
3.6  Prestatorul va determina modul de prestare al Serviciilor cât și persoanele care vor fi însărcinate cu prestarea acestora.

3.7  Prestatorul are dreptul să subcontracteze integral sau în parte serviciile agreate prin Contract către alte societăți din grupul Prestatorului sau către alți subcontractori fără acordul prealabil al Clientului. Prestatorul va răspunde în continuare față de Client conform prevederilor Contractului pentru serviciile ce au fost astfel subcontractate.

3.8  Prestatorul nu răspunde pentru:

 1. a) monitorizarea evenimentelor care au avut loc după data prestării Serviciilor agreate;
 2. b) actualizarea sau modificarea oricăror Servicii prestate în lipsa unui acord expres scris din partea Prestatorului.

3.9. Serviciile sunt prestate exclusiv în beneficiul Clientului, nici o terță persoană nu poate dobândi vreun drept în legătură cu Serviciile prestate.

3.10  Prestatorul are dreptul să distrugă orice documente transmise de către Client după expirarea termenelor de prescripție aplicabile arhivării acestora.

3.11 La cererea Prestatorului, Clientul are obligația să transmită Prestatorului informații sau clarificări cu privire la activitatea sa, beneficiarul real al activității, originea fondurilor folosite în cadrul grupului/structurii din care face parte precum și orice alte informații pe care Clientul le deține și pe care Prestatorul are obligația sau ar putea avea obligația să le dețină potrivit prevederilor legale sau de care Prestatorul are nevoie pentru a determina volumul și natura tranzacțiilor pe care Clientul le încheie sau pentru a presta Serviciile agreate.

3.12 Clientul confirmă că nu desfășoară și nu va desfășura direct sau indirect activități de jocuri de noroc și nu este sau nu va fi implicat în activități în legătură cu arme de foc sau sex precum și în orice alte activități interzise de lege, inclusiv, dar fără a se limita la, activități de spălare a banilor, finanțare a grupurilor teroriste sau evaziune fiscală.

3.13 Prestatorul își rezervă dreptul de a obține din surse publice informațiile necesare pentru confirmarea celor incluse în art. 3.12. Dacă, în urma acestor verificări independente există suspiciuni care să indice că prevederile art. 3.12 sunt încălcate, Prestatorul își rezervă dreptul de a înceta Contractul în baza unei simple notificări transmise în acest sens Clientului, cu efect imediat.

3.14 Prestatorul isi rezerva dreptul sa insereze in produsele sale elemente de reclama si publicitate proprie (de ex. www.facturis.ro)

 

ARTICOLUL 4 – CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

4.1 Fiecare parte recunoaste importanta Informatiei Confidentiale apartinand celeilalte parti. In consecinta, fiecare parte va proteja astfel de Informatii Confidentiale de la dezvaluirea catre terte parti, folosind acelasi grad de atentie ca si pentru informatiile sale proprii.
4.2 Prestatorul garanteaza pentru confidentialitatea datelor introduse de catre client in baza de date a aplicatiei online, adica nu se vor folosi acele date in nici un scop de pe urma carora s-ar putea obtine orice fel de foloase.

 

ARTICOLUL 5 – INREGISTRAREA DE CATRE PRESTATOR A CLIENTULUI IN SPV

5.1 La cererea Clientului, Prestatorul va putea numi o persoana care sa aiba calitatea de imputernicit al Clientului (conform art 18 din Legea 207/2015, art 12 pct 9 si art 13 al 1 lit d din  Anexa  la Ordinul nr 1090/9.06.2022)   in relatia cu ANAF-SPV, care va inregistra in SPV pe semnatura digitala personala Clientul, pentru a autoriza aplicatia de facturare Facturis pentru sistemul RO e-Factura pentru Client. Separat de aceasta actiune Clientul are in continuare obligatia legala de a trimite declaratiile fiscale in SPV, imputernicirea are ca scop numai inregistrarea clientului in SPV/RO e-Factura si autorizarea programului FACTURIS in SPV-ul clientului. Imputernicirea este valabila pana la revocare. Imputernicirea va avea la baza acest contract.

5.2 Conditiile privind Acordul de Prelucrare a Datelor Personale descrise in Anexa nr 01 se vor aplica si Clientului in relatia cu persoana imputernicita  pentru inregistrarea in SPV, Clientul fiind obligat sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale persoanei imputernicite. In caz de nerespectare, se vor aplica sanctiunile legale, conform legii GDPR.

 

ARTICOLUL 6 – GARANTII ALE PRESTATORULUI si CLIENTULUI

Prestatorul garanteaza ca, la data incheierii prezentului Contract, este o societate inregistrata in conformitate cu legile din Romania si mai garanteaza de asemenea ca:

(a) are puterea si autoritatea de a a-si asuma obligatiile in care s-a angajat;
(b) are autoritatea corporativa de a semna prezentul Contract si de a-si asuma toate obligatiile care decurg din acesta;
(c) nu este necesara acordarea nici unei aprobari, licente sau altei autorizari din partea oricarei autoritati de stat in beneficiul Prestatorului pentru incheierea in mod valabil a prezentului Contract sau, in cazul in care este necesara o astfel de aprobare, Prestatorul garanteaza ca ea a fost obtinuta sau aplicata in mod legal.

Clientul garanteaza ca, la data incheierii prezentului Contract, este o societate inregistrata in conformitate cu legile din Romania si mai garanteaza de asemenea ca:

(a) are puterea si autoritatea de a a-si asuma obligatiile in care s-a angajat;
(b) are autoritatea corporativa de a semna prezentul Contract si de a-si asuma toate obligatiile care decurg din acesta;
(c) nu este necesara acordarea nici unei aprobari, licente sau altei autorizari din partea oricarei autoritati de stat in beneficiul Prestatorului pentru incheierea in mod valabil a prezentului Contract sau, in cazul in care este necesara o astfel de aprobare, Prestatorul garanteaza ca ea a fost obtinuta sau aplicata in mod legal.

 

ARTICOLUL 7   NOTIFICARI

7.1 Dacă nu se prevede altfel în prezentul Contract, toate notificările, cererile sau alte comunicări între Părți se vor face în scris, în limba română și vor fi livrate personal sau transmise prin email, scrisoare recomandată sau alte mijloace de comunicare indicate de Client aferente Contului sau de Utilizator. Notificările între Părți vor fi considerate efective:

(a) în cazul livrării personale, la momentul livrării;

(b) în cazul transmiterii prin scrisoare recomandată, la data menționată pe „confirmarea de primire” aflată în posesia expeditorului;

(c) în cazul transmiterii prin email, la data transmiterii.

7.2  Fiecare Parte își poate modifica oricând adresa cu notificarea celeilalte Părți în maniera descrisă mai sus.

ARTICOLUL 8 ALTE CLAUZE

8.1 Legea aplicabilă: Contractul inclusiv toate anexele sale este guvernat de legea română.

8.2  Litigii: În cazul apariției unor divergențe între Părți, acestea vor încerca soluționarea prin negocieri între Părți. În cazul în care ambele Părți sunt de acord se va încerca rezolvarea problemei prin mediere. Dacă divergența nu se rezolva prin negociere sau mediere, Părțile sunt de acord că singurele în măsură să soluționeze disputa, având jurisdicție exclusivă, sunt instanțele judecătorești din Bucurest
8.3 Clientul nu poate cesiona, gaja sau greva în alt mod cu sarcini drepturile și obligațiile ce-i revin prin prezentul Contract, în parte sau în întregime, fără acordul prealabil în scris al Prestatorului.

8.4  Contractul, anexele acestuia precum și Condițiile Generale constituie întreaga înțelegere și acordul între Părți și înlocuiește orice discuții, înțelegeri sau acorduri anterioare cu privire la obiectul Contractului.

8.5  Renunțarea de oricare dintre Părți la oricare dintre drepturile ce-i revin prin prezentul Contract nu va opera și nu va fi interpretata ca o renunțare la orice altă încălcare sau o încălcare ulterioară de către Partea care renunță. Termenii prezentului Contract vor guverna toate anexele acestuia și orice documente încheiate și livrate pentru a fi implementate, vor fi interpretate într-o maniera compatibilă cu termenii prezentului Contract.

8.6  Părțile confirmă că oricare și fiecare dintre clauzele acestor Condiții Generale a fost analizată și negociată de către ele, în conformitate cu necesitățile și obiectivele fiecăreia și, astfel, restricțiile din Codul Civil (incluzând dar fără a se limita la cele menționate în art. 1202 și 1203 din Codul Civil) referitoare la clauzele standard și neuzuale nu sunt aplicabile.

8.7 Fiecare Parte a fost îndreptățită să propună modificări și să accepte forma finală a prevederilor acestor Condiții Generale în deplină cunoștință, ca rezultat al negocierilor încheiate cu success între Părți. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile confirmă ca niciuna dintre prevederile acestor Condiții Generale nu este și nu va fi considerată “clauza neuzuală” potrivit art. 1203 din Codul Civil.

8.8 Programul se poate testa gratuit 30 de zile in care puteti testa toate optiunile programului.

8.9 Dupa achitarea licentei nu se poate face retur la aceasta licenta.

 

Anexa nr. 01. Acord de prelucrare a datelor

Prezentul acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal („DPA”) a fost incheiat intre:

MidSoft Team S.R.L. : persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Gazelei nr 28C sector 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1517/2008, avand codul unic de inregistrare RO 23161200, denumita in continuare, „Furnizor”

si

dvs. : persoana juridica sau fizica cu datele de identificare stocate in programul instalat Facturis, denumita, in continuare, „Client”

(fiecare, o „Parte” si impreuna „Partile”)

care au convenit dupa cum urmeaza:

1.Definitii

1.1 Urmatoarele expresii vor avea intelesul de mai jos in cadrul acestui DPA:

Contract
Inseamna Termenii si Conditiile aplicatiei Facturis.
Legislatia Aplicabila Protectiei Datelor
Inseamna, inainte de 25 mai 2018, Directiva Protectiei Datelor Personale si Legea nr. 677/2001; iar de la 25 mai 2018, GDPR si viitoarea(ele) lege(i) prevazând implementari si derogari permise de GDPR.
Datele Client
Inseamna datele cu caracter personal puse la dispozitie de Client pentru prelucrare de catre Furnizor, sau date cu caracter personal colectate de Furnizor in executarea Serviciilor.
Operator
Inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altii, determina scopul si mijloacele Prelucrarii Datelor Personale.
Imputernicit
Inseamna persoana sau organismul care Prelucreaza Date Personale pe seama Operatorului, fara sa fie sub directa autoritate a Operatorului.
Directiva Protectiei Datelor
Inseamna Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Persoana vizata
Inseamna persoana fizica la care se refera Datele Personale.
DPA
Inseamna acest acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
ZEE
Inseamna Zona Economica Europeana.
GDPR
Inseamna Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Date personale
Inseamna orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, care a fost pusa la dispozitie ca parte a Datelor Client pentru a permite Furnizorului sa Prelucreze datele pe seama Client. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Incalcarea Securitatii Datelor Personale
Inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a Datelor Personale transmise, stocate sau Prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.
A Prelucra sau Prelucrare
Inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor Personale, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
Transfer Restrictionat
Inseamna:
1. transferul Datelor Client de la Furnizor catre un Subimputernicit; sau
2. transferul ulterior al Datelor Client de la un Subimputernicit catre un alt Subimputernicit sau intre doua entitati ale unui Subimputernicit, in cazul in care un astfel de transfer ar fi interzis de Legislatia aplicabila privind protectia datelor (sau de termenii acordurilor de transfer de date care reglementeaza restrictiile privind transferul de date din Legile protectiei datelor) in absenta Clauzelor Contractuale Standard.
Servicii
Inseamna serviciile prestate de Furnizor potrivit Contractului.
Clauze Contractuale Standard
Inseamna clauzele contractuale prevazute in Decizia Comisiei din 5 februarie 2010 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal catre imputernicitii stabiliti in tari terte in temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului, astfel cum poate fi modificata sau inlocuit de Comisie.
Subimputernicit sau Subcontractor
Inseamna orice entitate angajata de Furnizor (sau de catre oricare din Subimputernicitii sai), care Prelucreaza Datele Client pe seama Furnizorului (sau a (Sub)imputernicitului relevant).
Masuri Tehnice si Organizatorice de Securitate
Inseamna masurile menite sa protejeze Datele Personale impotriva Incalcarilor Securitatii Datelor Personale, in special acolo unde Prelucrarea implica transmiterea datelor printr-o retea si impotriva tuturor celorlalte forme de Prelucrare nelegala.

 1. Prelucrarea de date personale

2.1 In cursul prestarii Serviciilor catre Client este posibil ca Furnizorul sa Prelucreze Date Personale pe seama Clientului. In masura in care acest lucru este aplicabil, va fi incident prezentul DPA.

 1. Datele Clientului

3.1 Categoriile de Date Personale sunt specificate in Apendicele 1, care face parte integranta din acest DPA. Fara a aduce atingere acestei indicatii, orice alte Date Personale prelucrate de Furnizor pe seama Clientului in cursul prestarii Serviciilor vor fi supuse prezentului DPA.

3.2 Fiecare Parte garanteaza celeilalte ca va prelucra Datele Personale in conformitate cu acest DPA si isi va executa obligatiile decurgând din acest DPA de o maniera care sa nu cauzeze ca cealalta Parte sa isi incalce obligatiile potrivit acestui DPA.

 1. Operator si imputernicit

4.1 Partile confirma Clientul ca fiind Operator iar Furnizorul este Imputernicit cu privire la Prelucrarea Datelor Personale in contextul Serviciilor prestate de Furnizor catre Client.

4.2 Furnizorul a numit responsabil pentru protectia datelor personale pe Mihalache Iuliana. O inlocuire a responsabilului pentru protectia datelor personale trebuie comunicata Clientului fara intârziere.

 1. Instructiunile Clientului

5.1 Furnizorul va Prelucra Datele Clientului numai (i) in masura necesara prestarii Serviciilor si numai in scopul indicat de Client si (ii) in acord cu acest DPA. Contractul si acest DPA, alaturi de instructiunile ulterioare transmise Furnizorului de catre Client (inclusiv prin e-mail la adresa office@facturis-online.ro), reprezinta instructiunile Clientului catre Furnizor pentru Prelucrarea Datelor Personale. Unele din aceste instructiuni pot fi si contracost.

5.2 Daca Furnizorul nu poate respecta aceste instructiuni din orice motiv, va informa Clientul fara intârziere cu privire la imposibilitatea de conformare.

5.3 Furnizorul va da curs prompt si corespunzator tuturor solicitarilor Clientului in legatura cu Prelucrarea Datelor Clientului de catre Furnizor sau Subimputernicitii acestuia.

5.4 Persoanele autorizate sa formuleze instructiuni din partea Clientului sunt utilizatorii de tip Admin declarati in aplicatie si vor trimite aceste instructiuni de pe emailul introdus in aplicatie la creearea contului.

5.5 Furnizorul va primi instructiuni din partea Clientului pe adresele de email : office@facturis.ro si respectiv office@midsoft.ro.

5.6 In cazul unei inlocuiri sau al unei indisponibilitati pe termen lung a persoanei de contact, cealalta Parte trebuie informata in scris (inclusiv prin email) cu privire la succesori, respectiv reprezentanti.

5.7 Instructiunile pot fi date prin email persoanelor de mai sus si vor fi pastrate pe durata lor de valabilitate si, ulterior, pentru trei ani calendaristici incepând de la 1 ianuarie a anului calendaristic urmator.

5.8 Furnizorul va atentiona Clientul fara intârziere daca, in opinia sa, o instructiune formulata de Client incalca Legislatia Aplicabila Protectiei Datelor. Furnizorul este indreptatit sa suspende punerea in aplicare a instructiunii respective pâna la confirmarea sau modificarea acesteia de catre persoana responsabila din cadrul Clientului, ulterior verificarii.

 1. Localizarea Datelor

6.1 Pe toata durata Contractului, daca serviciile implica stocare de date, Furnizorul va stoca Datele Clientului in Zona Economica Europeana (ZEE), cu exceptia cazului când obtine acordul prealabil scris al Clientului. Datele Clientului nu pot fi accesate din afara ZEE fara consimtamântul prealabil scris al Clientului.

 1. Securitate

7.1 Pe intregul termen al Contractului, Furnizorul va implementa Masuri Tehnice si Organizatorice de Securitate adecvate (incluzând, fara limitare, si cele prevazute in Apendicele 2) pentru a proteja Datele Clientului impotriva Incalcarilor Securitatii Datelor Personale.

7.2 Furnizorul se va asigura ca accesul la Datele Clientului sunt izolate eficient de alte Date Personale ale altor clienti.

7.3 Furnizorul va informa Clientul prompt, si in nici un caz mai târziu de 72 de ore de când ia cunostinta, de orice Incalcare a Securitatii Datelor Personale pe care o sufera si va pune la dispozitia Clientului toate informatiile disponibile cu privire la acea incalcare a Securitatii, inclusiv masuri de remediere si corectie luate sau planificate a fi luate de catre Furnizor. Dupa aceea, Furnizorul va implementa toate masurile necesare pentru a limita si remedia incidentul cât mai rapid posibil, va informa Clientul cu privire la evolutia incidentului si va oferi cooperarea si tot sprijinul solicitat de Client.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

8.1 Furnizorul va informa prompt Clientul cu privire la (i) orice solicitari sau plângeri de la Persoanele Vizate cu privire la Prelucrarea Datelor lor Personale; sau (ii) orice solicitari sau plângeri de la terti (inclusiv asociatii sau organizatii non-profit) cu privire la Prelucrarea Datelor Personale de catre Furnizor pe seama Clientului; sau (iii) orice solicitari din partea autoritatilor pentru acces la sau informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale efectuata de Furnizor in contextul Contractului. In cazul in care Furnizorul primeste direct o astfel de cerere, Furnizorul va informa imediat Clientul si in niciun caz nu va da curs solicitarii, cu exceptia situatiei in care Clientul solicita in scris acest lucru.

8.2 Pe intreaga durata a Contractului, Furnizorul va da Clientului posibilitatea de a corecta, sterge sau bloca Datele Personale

8.3 Daca Clientul informeaza Furnizorul ca o Persoana Vizata si-a exercitat dreptul la rectificare, stergere sau restrângere a Prelucrarii, sau obiecteaza cu privire la Prelucrare, fie direct catre Furnizor fie potrivit informarii facute de Client, Furnizorul se va asigura ca acest lucru este implementat prompt, si in orice caz intr-un termen mai mic de 15 zile de la instructiunea Clientului. In plus, Furnizorul se va asigura ca acest lucru este comunicat fiecarui destinatar caruia i-a dezvaluit Datele Personale in cauza (de exemplu, Subimputernicitii sai).

 1. Personalul Furnizorului

9.1 Furnizorul are obligatia de a lua masuri pentru a limita accesul la Datele Clientului doar pentru acei angajati ai sai care au nevoie de acces la aceste date pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu in beneficiul Clientului, dupa principiile „need to know” si „least privileged access”.

9.2 Fara a aduce atingere articolului pe intregul termen al Contractului, Furnizorul va implementa Masuri Tehnice si Organizatorice de Securitate adecvate (incluzând, fara limitare, si cele prevazute in Apendicele 2) pentru a proteja Datele Clientului impotriva Incalcarilor Securitatii Datelor Personale., Furnizorul va lua masuri rezonabile pentru a asigura fiabilitatea intregului sau personal care poate avea acces la Datele Clientului. Furnizorul se asigura ca personalul sau este instruit corespunzator pentru Prelucrarea Datelor Personale si ca are acces la Datele Personale doar in masura necesitatii, sub rezerva obligatiei de confidentialitate.

 

 1. Subcontractarea

10.1 Furnizorul poate folosi Subcontractori pentru a furniza un numar limitat de servicii in numele sau, in conformitate cu prevederile Contractului si ale acestui DPA. Orice astfel de Subcontractor va putea Prelucra Datele Client numai pentru a furniza serviciile pentru care a fost angajat de Furnizor, iar acesta se va asigura ca Subcontractorul nu Prelucreaza Datele Client in niciun alt scop.

 

 1. Stergerea Datelor Clientului si restrictionarea folosirii

11.1 Sub rezerva unor instructiuni contrare de la Client, Furnizorul va sterge toate datele introduse in sistem dupa o perioada de 10 ani de la ultima utilizare a contului. In toata aceasta perioada de timp, datele vor fi pastrate, pentru a facilita accesul la datele introduse anterior de catre Client, in cazul in care acesta doreste sa reutilizeze aplicatia.

 

 1. Audituri

12.1 Furnizorul va pune la dispozitia Clientului, la cerere, toate informatiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu prezentul DPA

 1. Registrul operatiunilor de prelucrare

13.1 Nu mai târziu de 25 mai 2018 Furnizorul va mentine o evidenta electronica a tuturor categoriilor de activitati de Prelucrare efectuate pe seama Client, incluzând:

13.1.1 numele si datele de contact ale Furnizorului, ale Client si ale responsabilului cu protectia datelor din cadrul organizatiei Furnizorului (daca este cazul);

13.1.2 o descriere a categoriilor de Persoane Vizate, a categoriilor de Date Personale si a categoriilor de operatiuni de Prelucrare efectuate pe seama Client;

13.1.3 lista Subimputernicitilor si circuitul Datelor Client pâna la locatia (tara, sistem) si Subimputernicitul final;

13.1.4 categoriile si numele destinatarilor carora le-au fost sau le vor fi divulgate Datele Client;

13.1.5 daca este cazul, transferurile de Date ale Client catre o tara din afara ZEE sau catre o organizatie internationala, inclusiv identificarea tarii terte sau a organizatiei internationale respective si documentatia care dovedeste existenta unor garantii adecvate;

13.1.6 o descriere generala a masurilor tehnice si organizatorice de securitate implementate de Furnizor;

Aceasta evidenta va fi actualizata la zi si va fi pusa la dispozitia Clientului la cerere.

13.2 Clientul va pune la dispozitia Furnizorului un template pentru a fi folosit in indeplinirea obligatiei de la par. Nu mai târziu de 25 mai 2018 Furnizorul va mentine o evidenta electronica a tuturor categoriilor de activitati de Prelucrare efectuate pe seama Client.

 1. Alte Obligatii

14.1 Furnizorul va acorda asistenta rezonabila Clientului cu toate evaluarile de impact ale protectiei datelor si consultarile prealabile cu autoritatile de supraveghere pe care Clientul le considera in mod rezonabil necesare sau utile in conformitate cu Legislatia Aplicabila Privind Protectia Datelor, in fiecare caz numai in legatura cu Prelucrarea Datelor Clientului având in vedere natura prelucrarii si a informatiilor disponibile pentru Furnizor si / sau oricare dintre Subimputernicitii sai.

14.2 Fiecare parte asista cealalta parte in vederea asigurarii respectarii obligatiilor care ii revin in temeiul Legislatiei Aplicabile Privind Protectia Datelor, tinând seama de natura Prelucrarii si de informatia disponibila partii.

14.3 Partile vor respecta in intregime Legea Aplicabila privind Protectia Datelor, chiar daca nu este facuta referire in prezentul DPA.

14.4 Furnizorul va pune la dispozitia Clientului toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea obligatiilor din acest DPA si cele decurgând din Legea Aplicabila privind Protectia Datelor.

 1. Raspundere

15.1 Furnizorul va fi raspunzator pentru orice prejudicii cauzate prin Prelucrarea efectuata de Furnizor Clientului sau unor terte persoane, in limita pretului platit de Client pentru acest contract.

16.Termen si incetare

16.1 Acest DPA va intra in vigoare la data efectiva a Contractului si va continua câta vreme Contractul este in vigoare. Incetarea Contractului din orice motiv va conduce automat la incetarea acestui DPA. Incetarea DPA nu va aduce atingere prevederilor acestuia sau obligatiilor legale menite sa produca efecte dupa incetare.

 1. Altele

17.1 Prevederile Contractului referitoare la confidentialitate, solutionarea diferendelor se vor aplica mutatis mutandis.

17.2 Prevederile referitoare la Masurile Tehnice si Organizatorice de Securitate, precum si la dreptul de audit al Client vor ramâne in vigoare pe durata de valabilitate a acestui DPA precum si pentru o perioada suplimentara de trei ani calendaristici.

17.3 Cu privire la obiectul acestui DPA termenii de fata vor prevala asupra Contractului.

17.4 DPA-ul este guvernat de legea româna. Orice dispute intre Parti vor fi solutionate potrivit Contractului.

17.5 Cu privire la DPA vor fi aplicabile prevederile de confidentialitate din Contract. Cu toate acestea, Furnizorul poate dezvalui acest DPA autoritatii de supraveghere fara acordul Clientului.

17.6 In cazul in care se va constata ca una sau mai multe prevederi din acest DPA sunt nevalabile, ilegale si/sau ineficace din orice motiv, valabilitatea, legalitatea si eficacitatea celorlalte prevederi ale acestui DPA nu vor fi afectate si, daca este necesar in acest scop, prevederile in cauza vor fi considerate omise din DPA.

17.7 Nicio modificare a acestui DPA nu va fi efectiva daca nu este in scris si semnata de reprezentantii autorizati ai Partilor.

17.8 Drept urmare a celor de mai sus, acest DPA a fost semnat de fiecare Parte la data mentionata pe prima pagina.

Prin descarcarea aplicatiei Facturis sau/si prin folosirea acestor servicii oferite dumneavoastra certificati ca ati citit acest accord, l-ati inteles si ati fost de acord sa respectati clauzele si conditiile stipulate in cadrul acestuia. La descarcarea programului, dvs. trebuie sa bifati ca sunteti de acord cu acesti termeni si conditii si conform legislatiei in vigoare aceasta bifa poate tine de locul de semnatura electronica. De asemenea daca dvs. achitati factura proforma emisa de catre Prestator dvs. certificati ca sunteti de acord cu acesti termeni si conditii.

 

Apendice 01: Datele cu caracter personal din aplicatie

 1. Utilizatori aplicatie
  – sunt date despre utilizatorii care au acces in aplicatie si se stocheaza urmatoarele date :
  Nume si prenume
  Nume Utilizator
  Parola (criptata)
  Email
  Act (serie si numar CI sau CNP)
 2. Delegati/Agenti
  – sunt date despre anumite persoane care apar pe factura si alte documente emise si printate de aplicatie
  Nume si prenume
  CNP
  CI
  Telefon
  Email
 3. Client – persoana fizica
  – sunt datele clientului din aplicatie pentru care se pot emite diferite documente (facturi, chitante, proforme, avize, bonuri fiscale)
  Nume si prenume
  CNP
  CI
  Adresa sediu
  Oras
  Judet
  Cont
  Banca
  Adresa livrare
  Email

Utilizatorul aplicatiei are posibilitatea de stergere a datelor cu caracter personal si nu numai, in cazul unor instructiuni clare din partea beneficiarilor.

 

Politica de Cookies

Acest website utilizeaza Google Analytics, un program de analiza a traficului de internet furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics utilizeaza cookie-uri pentru a ajuta facturis-online.ro sa analizeze modul in care utilizatorii utilizează site-ul si aplicatia. Informatiile generate de cookie despre utilizarea facturis-online (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise si stocate de Google pe serverele din Irlanda.

 

Optiunile tale privind cookie-urile

Poti ajusta setarile de confidentialitate din browser pentru a bloca toate cookie-urile, cu toate acestea, acest lucru ar putea afecta grav experienta ta de navigare, deoarece multe site-uri web ar putea sa nu functioneze corect. Browserul iti poate permite sa stergi toate modulele cookie la inchiderea acestuia. Aceasta optiune, totusi, duce la stergerea cookie-urilor persistente, care pot stoca preferintele si setarile tale personalizate pe site-urile pe care le vizitezi in mod regulat. Cu toate acestea, este posibil sa pastrezi modulele cookie dorite, întrucat browserul dvs. iti poate permite sa specifici site-urile care sunt intotdeauna sau niciodata autorizate sa utilizeze modulele cookie.

 

program de facturare integrat cu e-Factura