Termeni si conditii

Termeni si conditii

 

Pentru a putea instala programul de facturare si gestiune stocuri Facturis trebuie sa fiti de acord cu termenii si conditiile acestui program:

 

Acest document este un CONTRACT între dumneavoastra (persoana fizica sau juridica) si compania prestatoare de servicii si programe informatice MidSoft Team SRL.

Prin instalarea programului Facturis sau/si prin folosirea acestui program dumneavoastra certificati ca ati citit acest CONTRACT, l-ati inteles si ati fost de acord sa respectati clauzele si conditiile stipulate în cadrul acestuia. La instalarea programului si la fiecare update dvs. trebuie sa bifati ca sunteti de acord cu acesti termeni si conditii si conform legislatiei in vigoare aceasta bifa poate tine de semnatura electronica. Deasemenea daca dvs. achitati factura proforma emisa de catre prestator dvs. certificati ca sunteti de acord cu acesti termeni si conditii.

Intre Partile:

MidSoft Team S.R.L. : persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 6E, sector 6, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1517/2008, avand codul unic de inregistrare RO 23161200, denumita in continuare, „Prestator”

si

dvs. : persoana juridica sau fizica cu datele de identificare din factura emisa de catre prestator denumita, in continuare, „Client”

a intervenit prezentul Contract de prestari servicii, in conditiile de mai jos:

TERMENI FOLOSITI

Pe parcursul acestui Contract termenii definiti mai jos se vor interpreta dupa cum urmeaza:

1. 1. Prestator – MidSoft Team SRL, persoana juridica specializata in creearea de programe software/informatice de inalta calitate.
2. Program – programul Facturis care se instaleaza de pe www.facturis.ro pe calculatorul dvs.; Programul software Facturis este protejat prin legi ale dreptului de autor si prin tratate internationale privind dreptul de autor, precum si prin alte legi si tratate referitoare la proprietatea intelectuala.
3. Licenta program Facturis – dreptul neexclusiv de instalare si folosire a programului software Facturis pe o perioada limitata pe calculatoarele clientului.
4. Client –  persoana juridica sau fizica care foloseste programul Facturis.

ARTICOLUL 1 –  OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prin acceptarea termenilor si prin plata facturii pentru licenta intrati in posesia unei singure licente, care va ofera dreptul neexclusiv de instalare si folosire a programului software Facturis pentru perioada specificata in factura pentru o singura firma pe oricate calculatoare. Astfel prestatorul pastreaza dreptul de autor si de proprietate asupra programului.

ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI

2.1 Durata contractului se considera a fi cea trecuta in factura achitata de catre client (incepand de la data emiterii acestei facturi) – factura se emite clientului de pe firma Midsoft It Group SRL sau Midsoft Team SRL
2.2 Prezentul contract inceteaza de drept si fara nici o formalitate, in cazul in care una din parti este declarata in stare de incapacitate de plata, faliment, se declanseaza procedura de lichidare, sau se retrage autorizatie de functionare de catre autoritatile competente, pe durata derularii prezentului Contract.

ARTICOLUL 3 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

3.1 Perioada de valabilitate a licentei si asistentei tehnice este inscrisa pe factura. Asistenta tehnica se desfasoara prin telefon si email si eventual remote.
3.2 Prestatorul nu isi asuma nici o responsabilitate si nu va suporta eventualele pagube (fie ele si materiale) datorita functionarii necorespunzatoare a produselor/serviciilor software furnizate catre Client.
3.3 Daca se observa erori, clientul se obliga sa le comunice prestatorului,  in timp util iar aceasta este obligata sa le remedieze intr-un timp cat mai scurt posibil.
3.4. Prestatorul îsi rezerva dreptul sa insereze în produsele sale elemente de reclama si publicitate proprie (de ex. www.facturis.ro)

ARTICOLUL 4 – CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

4.1 Fiecare parte recunoaste importanta Informatiei Confidentiale apartinand celeilalte parti. In consecinta, fiecare parte va proteja astfel de Informatii Confidentiale de la dezvaluirea catre terte parti, folosind acelasi grad de atentie ca si pentru informatiile sale proprii.
4.2 Prestatorul garanteaza pentru confidentialitatea datelor introduse de catre client in baza de date a programului, adica nu se vor folosi acele date in nici un scop de pe urma carora s-ar putea obltine orice fel de foloase.

ARTICOLUL 5 – GARANTII ALE PRESTATORULUI si CLIENTULUI

Prestatorul garanteaza ca, la data incheierii prezentului Contract, este o societate inregistrata in conformitate cu legile din Romania si mai garanteaza de asemenea ca:

(a)    are puterea si autoritatea de a a-si asuma obligatiile in care s-a angajat;
(b)    are autoritatea corporativa de a semna prezentul Contract si de a-si asuma toate obligatiile care decurg din acesta;
(c)    nu este necesara acordarea nici unei aprobari, licente sau altei autorizari din partea oricarei autoritati de stat  in beneficiul Prestatorului pentru incheierea in mod valabil a prezentului Contract sau, in cazul in care este necesara o astfel de aprobare, Prestatorul garanteaza ca ea a fost obtinuta sau aplicata in mod legal.

Clientul garanteaza ca, la data incheierii prezentului Contract, este o societate inregistrata in conformitate cu legile din Romania si mai garanteaza de asemenea ca:

(a) are puterea si autoritatea de a a-si asuma obligatiile in care s-a angajat;
(b) are autoritatea corporativa de a semna prezentul Contract si de a-si asuma toate obligatiile care decurg din acesta;
(c) nu este necesara acordarea nici unei aprobari, licente sau altei autorizari din partea oricarei autoritati de stat  in beneficiul Prestatorului pentru incheierea in mod valabil a prezentului Contract sau, in cazul in care este necesara o astfel de aprobare, Prestatorul garanteaza ca ea a fost obtinuta sau aplicata in mod legal.

ARTICOLUL 6 – DISPOZITII FINALE

6.1 Ambele parti se vor informa reciproc privind orice situatie sau informatie aparuta si privitoare la executarea prezentului Contract.
6.2 Prezentul Contract este guvernat de legile din Romania.

 

Politica de retur

  • Programul se poate testa gratuit 30 de zile in care puteti testa toate optiunile programului
  • Dupa achitarea licentei nu se poate face retur la aceasta licenta

 

Anexa nr. 01. Acord de prelucrare a datelor

Prezentul acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal („DPA„) a fost incheiat intre:

MidSoft Team S.R.L. : persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Gazelei nr 28C sector 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1517/2008, avand codul unic de inregistrare RO 23161200, denumita in continuare, „Furnizor

si

dvs. : persoana juridica sau fizica denumita, in continuare, „Client

(fiecare, o „Parte” si impreuna „Partile”)

 

care au convenit dupa cum urmeaza:

1. Definitii

1.1 Urmatoarele expresii vor avea intelesul de mai jos in cadrul acestui DPA:

Contract

inseamna Termenii si Conditiile aplicatiei Facturis.

Legislatia Aplicabila Protectiei Datelor

Inseamna, inainte de 25 mai 2018, Directiva Protectiei Datelor Personale si Legea nr. 677/2001; iar de la 25 mai 2018, GDPR si viitoarea(ele) lege(i) prevazând implementari si derogari permise de GDPR.

Datele Client

Inseamna datele cu caracter personal puse la dispozitie de Client pentru prelucrare de catre Furnizor, sau date cu caracter personal colectate de Furnizor in executarea Serviciilor.

Operator

Inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altii, determina scopul si mijloacele Prelucrarii Datelor Personale.

Imputernicit

Inseamna persoana sau organismul care Prelucreaza Date Personale pe seama Operatorului, fara sa fie sub directa autoritate a Operatorului.

Directiva Protectiei Datelor

Inseamna Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Persoana vizata

inseamna persoana fizica la care se refera Datele Personale.

DPA

inseamna acest acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

ZEE

inseamna Zona Economica Europeana.

GDPR

Inseamna Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Date personale

inseamna orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, care a fost pusa la dispozitie ca parte a Datelor Client pentru a permite Furnizorului sa Prelucreze datele pe seama Client. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Incalcarea Securitatii Datelor Personale

inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a Datelor Personale transmise, stocate sau Prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

A Prelucra sau Prelucrare

inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor Personale, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Transfer Restrictionat

inseamna:

1. transferul Datelor Client de la Furnizor catre un Subimputernicit; sau

2. transferul ulterior al Datelor Client de la un Subimputernicit catre un alt Subimputernicit sau intre doua entitati ale unui Subimputernicit, in cazul in care un astfel de transfer ar fi interzis de Legislatia aplicabila privind protectia datelor (sau de termenii acordurilor de transfer de date care reglementeaza restrictiile privind transferul de date din Legile protectiei datelor) in absenta Clauzelor Contractuale Standard.

Servicii

inseamna serviciile prestate de Furnizor potrivit Contractului.

Clauze Contractuale Standard

inseamna clauzele contractuale prevazute in Decizia Comisiei din 5 februarie 2010 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal catre imputernicitii stabiliti in tari terte in temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului, astfel cum poate fi modificata sau inlocuit de Comisie.

Subimputernicit sau Subcontractor

Inseamna orice entitate angajata de Furnizor (sau de catre oricare din Subimputernicitii sai), care Prelucreaza Datele Client pe seama Furnizorului (sau a (Sub)imputernicitului relevant).

Masuri Tehnice si Organizatorice de Securitate

inseamna masurile menite sa protejeze Datele Personale impotriva Incalcarilor Securitatii Datelor Personale, in special acolo unde Prelucrarea implica transmiterea datelor printr-o retea, si impotriva tuturor celorlalte forme de Prelucrare nelegala.

 

2. Prelucrarea de date personale

2.1 In cursul prestarii Serviciilor catre Client este posibil ca Furnizorul sa Prelucreze Date Personale pe seama Clientului. In masura in care acest lucru este aplicabil, va fi incident prezentul DPA.

 

3. Datele Clientului

3.1 Categoriile de Date Personale sunt specificate in Apendicele 1, care face parte integranta din acest DPA. Fara a aduce atingere acestei indicatii, orice alte Date Personale prelucrate de Furnizor pe seama Clientului in cursul prestarii Serviciilor vor fi supuse prezentului DPA.

3.2 Fiecare Parte garanteaza celeilalte ca va prelucra Datele Personale in conformitate cu acest DPA si isi va executa obligatiile decurgând din acest DPA de o maniera care sa nu cauzeze ca cealalta Parte sa isi incalce obligatiile potrivit acestui DPA.

 

4. Operator si imputernicit

4.1 Partile confirma Clientul ca fiind Operator iar Furnizorul este Imputernicit cu privire la Prelucrarea Datelor Personale in contextul Serviciilor prestate de Furnizor catre Client.

4.2 Furnizorul a numit responsabil pentru protectia datelor personale pe Mihalache Iuliana. O inlocuire a responsabilului pentru protectia datelor personale trebuie comunicata Clientului fara intârziere.

 

5. Instructiunile Clientului

 

5.1 Furnizorul va Prelucra Datele Clientului numai (i) in masura necesara prestarii Serviciilor si numai in scopul indicat de Client si (ii) in acord cu acest DPA. Contractul si acest DPA, alaturi de instructiunile ulterioare transmise Furnizorului de catre Client (inclusiv prin e-mail la adresa office@facturis-online.ro), reprezinta instructiunile Clientului catre Furnizor pentru Prelucrarea Datelor Personale. Unele din aceste instructiuni pot fi si contracost.

5.2 Daca Furnizorul nu poate respecta aceste instructiuni din orice motiv, va informa Clientul fara intârziere cu privire la imposibilitatea de conformare.

5.3 Furnizorul va da curs prompt si corespunzator tuturor solicitarilor Clientului in legatura cu Prelucrarea Datelor Clientului de catre Furnizor sau Subimputernicitii acestuia.

5.4 Persoanele autorizate sa formuleze instructiuni din partea Clientului sunt utilizatorii programului si vor trimite aceste instructiuni de pe emailul introdus in comanda la achizitionarea programului.

5.5 Furnizorul va primi instructiuni din partea Clientului pe adresa de email : office@facturis.ro

5.6 In cazul unei inlocuiri sau al unei indisponibilitati pe termen lung a persoanei de contact, celalata Parte trebuie informata in scris (inclusiv prin email) cu privire la succesori, respectiv reprezentanti.

5.7 Instructiunile pot fi date prin email persoanelor de mai sus si vor fi pastrate pe durata lor de valabilitate si, ulterior, pentru trei ani calendaristici incepând de la 1 ianuarie a anului calendaristic urmator.

5.8 Furnizorul va atentiona Clientul fara intârziere daca, in opinia sa, o instructiune formulata de Client incalca Legislatia Aplicabila Protectiei Datelor. Furnizorul este indreptatit sa suspende punerea in aplicare a instructiunii respective pâna la confirmarea sau modificarea acesteia de catre persoana responsabila din cadrul Clientului, ulterior verificarii.

 

6. Localizarea Datelor

6.1 Pe toata durata Contractului, daca serviciile implica stocare de date, Furnizorul va stoca Datele Clientului in Zona Economica Europeana (ZEE), cu exceptia cazului când obtine acordul prealabil scris al Clientului. Datele Clientului nu pot fi accesate din afara ZEE fara consimtamântul prealabil scris al Clientului.

7. Securitate

7.1 Pe intregul termen al Contractului, Furnizorul va implementa Masuri Tehnice si Organizatorice de Securitate adecvate (incluzând, fara limitare, si cele prevazute in Apendicele 2) pentru a proteja Datele Clientului impotriva Incalcarilor Securitatii Datelor Personale.

7.2 Furnizorul se va asigura ca accesul la Datele Clientului sunt izolate eficient de alte Date Personale ale altor clienti.

7.3 Furnizorul va informa Clientul prompt, si in nici un caz mai târziu de 72 de ore de când ia cunostinta, de orice Incalcare a Securitatii Datelor Personale pe care o sufera si va pune la dispozitia Clientului toate informatiile disponibile cu privire la acea incalcare a Securitatii, inclusiv masuri de remediere si corectie luate sau planificate a fi luate de catre Furnizor. Dupa aceea, Furnizorul va implementa toate masurile necesare pentru a limita si remedia incidentul cât mai rapid posibil, va informa Clientul cu privire la evolutia incidentului si va oferi cooperarea si tot sprijinul solicitat de Client.

8. Drepturile persoanei vizate

8.1 Furnizorul va informa prompt Clientul cu privire la (i) orice solicitari sau plângeri de la Persoanele Vizate cu privire la Prelucrarea Datelor lor Personale; sau (ii) orice solicitari sau plângeri de la terti (inclusiv asociatii sau organizatii non-profit) cu privire la Prelucrarea Datelor Personale de catre Furnizor pe seama Clientului; sau (iii) orice solicitari din partea autoritatilor pentru acces la sau informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale efectuata de Furnizor in contextul Contractului. In cazul in care Furnizorul primeste direct o astfel de cerere, Furnizorul va informa imediat Clientul si in niciun caz nu va da curs solicitarii, cu exceptia situatiei in care Clientul solicita in scris acest lucru.

8.2 Pe intreaga durata a Contractului Furnizorul va da Clientului posibilitatea de a corecta, sterge sau bloca Datele Personale

8.3 Daca Clientul informeaza Furnizorul ca o Persoana Vizata si-a exercitat dreptul la rectificare, stergere sau restrângere a Prelucrarii, sau obiecteaza cu privire la Prelucrare, fie direct catre Furnizor fie potrivit informarii facute de Client, Furnizorul se va asigura ca acest lucru este implementat prompt, si in orice caz intr-un termen mai mic de 15 zile de la instructiunea Clientului. In plus, Furnizorul se va asigura ca acest lucru este comunicat fiecarui destinatar caruia i-a dezvaluit Datele Personale in cauza (de exemplu, Subimputernicitii sai).

 

9. Personalul Furnizorului

9.1 Furnizorul are obligatia de a lua masuri pentru a limita accesul la Datele Clientului doar pentru acei angajati ai sai care au nevoie de acces la aceste date pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu in beneficiul Clientului, dupa principiile „need to know” si „least privileged access”.

9.2 Fara a aduce atingere articolului pe intregul termen al Contractului, Furnizorul va implementa Masuri Tehnice si Organizatorice de Securitate adecvate (incluzând, fara limitare, si cele prevazute in Apendicele 2) pentru a proteja Datele Clientului impotriva Incalcarilor Securitatii Datelor Personale., Furnizorul va lua masuri rezonabile pentru a asigura fiabilitatea intregului sau personal care poate avea acces la Datele Clientului. Furnizorul se asigura ca personalul sau este instruit corespunzator pentru Prelucrarea Datelor Personale si ca are acces la Datele Personale doar in masura necesitatii, sub rezerva obligatiei de confidentialitate.

 

10. Subcontractarea

10.1 Furnizorul poate folosi Subcontractori pentru a furniza un numar limitat de servicii in numele sau, in conformitate cu prevederile Contractului si ale acestui DPA. Orice astfel de Subcontractor va putea Prelucra Datele Client numai pentru a furniza serviciile pentru care a fost angajat de Furnizor, iar acesta se va asigura ca Subcontractorul nu Prelucreaza Datele Client in niciun alt scop.

 

11. Stergerea Datelor Clientului si restrictionarea folosirii

11.1 Sub rezerva unor instructiuni contrare de la Client, Furnizorul va sterge toate datele introduse in sistem dupa o perioada de 10 ani de la ultima utilizare a contului. In toata aceasta perioada de timp, datele vor fi pastrate, pentru a facilita accesul la datele introduse anterior de catre Client, in cazul in care acesta doreste sa reutilizeze aplicatia.

 

12. Audituri

12.1 Furnizorul va pune la dispozitia Clientului, la cerere, toate informatiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu prezentul DPA

 

13. Registrul operatiunilor de prelucrare

13.1 Nu mai târziu de 25 mai 2018 Furnizorul va mentine o evidenta electronica a tuturor categoriilor de activitati de Prelucrare efectuate pe seama Client, incluzând:

13.1.1 numele si datele de contact ale Furnizorului, ale Client si ale responsabilului cu protectia datelor din cadrul organizatiei Furnizorului (daca este cazul);

13.1.2 o descriere a categoriilor de Persoane Vizate, a categoriilor de Date Personale si a categoriilor de operatiuni de Prelucrare efectuate pe seama Client;

13.1.3 lista Subimputernicitilor si circuitul Datelor Client pâna la locatia (tara, sistem) si Subimputernicitul final;

13.1.4 categoriile si numele destinatarilor carora le-au fost sau le vor fi divulgate Datele Client;

13.1.5 daca este cazul, transferurile de Date ale Client catre o tara din afara ZEE sau catre o organizatie internationala, inclusiv identificarea tarii terte sau a organizatiei internationale respective si documentatia care dovedeste existenta unor garantii adecvate;

 

13.1.6 o descriere generala a masurilor tehnice si organizatorice de securitate implementate de Furnizor;

 

Aceasta evidenta va fi actualizata la zi si va fi pusa la dispozitia Clientului la cerere.

13.2 Clientul va pune la dispozitia Furnizorului un template pentru a fi folosit in indeplinirea obligatiei de la par. Nu mai târziu de 25 mai 2018 Furnizorul va mentine o evidenta electronica a tuturor categoriilor de activitati de Prelucrare efectuate pe seama Client, incluzând:

 

14. Alte Obligatii

14.1 Furnizorul va acorda asistenta rezonabila Clientului cu toate evaluarile de impact ale protectiei datelor si consultarile prealabile cu autoritatile de supraveghere pe care Clientul le considera in mod rezonabil necesare sau utile in conformitate cu Legislatia Aplicabila Privind Protectia Datelor, in fiecare caz numai in legatura cu Prelucrarea Datelor Clientului având in vedere natura prelucrarii si a informatiilor disponibile pentru Furnizor si / sau oricare dintre Subimputernicitii sai.

14.2 Fiecare parte asista cealalta parte in vederea asigurarii respectarii obligatiilor care ii revin in temeiul Legislatiei Aplicabile Privind Protectia Datelor, tinând seama de natura Prelucrarii si de informatia disponibila partii.

14.3 Partile vor respecta in intregime Legea Aplicabila privind Protectia Datelor, chiar daca nu este facuta referire in prezentul DPA.

14.4 Furnizorul va pune la dispozitia Clientului toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea obligatiilor din acest DPA si cele decurgând din Legea Aplicabila privind Protectia Datelor.

 

15. Raspundere

15.1 Furnizorul va fi raspunzator pentru orice prejudicii cauzate prin Prelucrarea efectuata de Furnizor Clientului sau unor terte persoane, in limita pretului platit de Client pentru acest contract.

 

16. Termen si incetare

16.1 Acest DPA va intra in vigoare la data efectiva a Contractului si va continua câta vreme Contractul este in vigoare. Incetarea Contractului din orice motiv va conduce automat la incetarea acestui DPA. Incetarea DPA nu va aduce atingere prevederilor acestuia sau obligatiilor legale menite sa produca efecte dupa incetare.

 

17. Altele

17.1 Prevederile Contractului referitoare la confidentialitate, solutionarea diferendelor se vor aplica mutatis mutandis.

17.2 Prevederile referitoare la Masurile Tehnice si Organizatorice de Securitate, precum si la dreptul de audit al Client vor ramâne in vigoare pe durata de valabilitate a acestui DPA precum si pentru o perioada suplimentara de trei ani calendaristici.

17.3 Cu privire la obiectul acestui DPA termenii de fata vor prevala asupra Contractului.

17.4 DPA-ul este guvernat de legea româna. Orice dispute intre Parti vor fi solutionate potrivit Contractului.

17.5 Cu privire la DPA vor fi aplicabile prevederile de confidentialitate din Contract. Cu toate acestea, Furnizorul poate dezvalui acest DPA autoritatii de supraveghere fara acordul Clientului.

17.6 In cazul in care se va constata ca una sau mai multe prevederi din acest DPA sunt nevalabile, ilegale si/sau ineficace din orice motiv, valabilitatea, legalitatea si eficacitatea celorlalte prevederi ale acestui DPA nu vor fi afectate si, daca este necesar in acest scop, prevederile in cauza vor fi considerate omise din DPA.

17.7 Nicio modificare a acestui DPA nu va fi efectiva daca nu este in scris si semnata de reprezentantii autorizati ai Partilor.

17.8 Drept urmare a celor de mai sus, acest DPA a fost semnat de fiecare Parte la data mentionata pe prima pagina.

 

Apendice 01: Datele cu caracter personal din aplicatie
1. Utilizatori aplicatie
- sunt date despre utilizatorii care au acces in aplicatie si se stocheaza urmatoarele date :
	Nume si prenume
	Parola (criptata)
	Act (serie si numar CI sau CNP)

2. Delegati/Agenti 
- sunt date despre anumite persoane care apar pe factura si alte documente emise si printate de aplicatie
	Nume si prenume
	Act (care poate fi CNP/CI)
3. Client - persoana fizica
- sunt datele clientului din aplicatie pentru care se pot emite diferite documente (facturi, chitante, proforme, avize, bonuri fiscale)
	Nume si prenume
	CNP
	CI
	Adresa sediu
	Oras
	Judet
	Cont
	Banca
	Adresa livrare
	Email
 Utilizatorul aplicatiei are posibilitatea de stergere a datelor cu caracter personal si nu numai, in cazul unor instructiuni clare din partea beneficiarilor.

 

Politica de Cookies

Acest website utilizeaza Google Analytics, un program de analiza a traficului de internet furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics utilizeaza cookie-uri pentru a ajuta facturis-online.ro sa analizeze modul in care utilizatorii utilizează site-ul si aplicatia. Informatiile generate de cookie despre utilizarea facturis-online (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise si stocate de Google pe serverele din Irlanda.

Optiunile tale privind cookie-urile

Poti ajusta setarile de confidentialitate din browser pentru a bloca toate cookie-urile, cu toate acestea, acest lucru ar putea afecta grav experienta ta de navigare, deoarece multe site-uri web ar putea sa nu functioneze corect. Browserul iti poate permite sa stergi toate modulele cookie la inchiderea acestuia. Aceasta optiune, totusi, duce la stergerea cookie-urilor persistente, care pot stoca preferintele si setarile tale personalizate pe site-urile pe care le vizitezi in mod regulat. Cu toate acestea, este posibil sa pastrezi modulele cookie dorite, întrucat browserul dvs. iti poate permite sa specifici site-urile care sunt intotdeauna sau niciodata autorizate sa utilizeze modulele cookie.

program de facturare integrat cu e-Factura