Tot ce trebuie să știți despre factura de avans și stornarea avansului în factura finală

Tot ce trebuie să știți despre factura de avans și stornarea avansului în factura finală

După cum am discutat în articolele anterioare, factura fiscală este unul dintre cele mai utilizate documente contabile, indiferent care este forma de organizare a contribuabilului. Este documentul emis de către compania furnizoare către alta companie sau persoana fizica căreia i-au fost prestate servicii și conține atât lista cu produsele vândute sau cu serviciile prestate, cât și datele de identificare fiscală ale furnizorului și ale clientului, TVA-ul, prețul, cantitatea și valoarea fiecărui produs sau serviciu vândut, respectiv prestat.

 

Astăzi vom discuta, însă, despre un anumit tip de factură: factura de avans. Ce este, cum se întocmește și cum se stornează.

 

Ce este factura de avans? 

Pentru sumele încasate în avans pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, societățile comerciale (sau persoanele impozabile, așa cum sunt denumite în lege) au obligația de a emite factură către beneficiar, cel târziu până în cea de-a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă. Adică o factură de avans, așa cum este numită în mod curent.


 

Ce date conține factura de avans?

Factura de avans conține aceleași date precum factura obișnuită, cu o singură mențiune: la explicații trebuie trecut „avans conform contract nr…./data…

Articolul 319 din Nou Cod Fiscal prevede următoarele:

 

(20) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:


a) numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;


b) data emiterii facturii;


c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;


d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;


e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316, ale reprezentantului fiscal;

 

f) denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;


g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 316 ale reprezentantului fiscal;


h) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularitățile prevăzute la art. 266 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;


i) baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ, în cazul în care acestea nu sunt incluse în preţul unitar;


j) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei;


k) în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului, menţiunea "autofactură;"


l) în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;


m) în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, menţiunea "taxare inversă";


n) în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism, menţiunea "regimul marjei – agenţii de turism";


o) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, una dintre menţiunile "regimul marjei – bunuri second-hand", "regimul marjei – opere de artă" sau "regimul marjei – obiecte de colecţie şi antichităţi", după caz;


p) în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, menţiunea "TVA la încasare";


r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeaşi operaţiune.


(21) Facturile emise în sistem simplificat în condiţiile prevăzute la alin. (12) şi (13) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:


a) data emiterii;


b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;


c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;


d) suma taxei colectate sau informaţiile necesare pentru calcularea acesteia;


e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură în conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specifică şi clară la factura iniţială şi la detaliile specifice care se modifică.


 

Implicatii

Atunci când se emite o factură de avans, cota aplicabilă este cea de la data emiterii facturii. Totuşi, în cazul în care cota de TVA se modifică și la data faptului generator este o nouă cotă de TVA, facturile de avans sau facturile emise anterior trebuie stornate cu cota veche de TVA si refacturate cu noua cotă de TVA.

 

Cum funcționează sistemul de avans – stornare avans

 

La emiterea facturii finale pentru contravaloarea integrală a livrării bunurilor/prestării serviciilor, se realizează şi regularizarea facturii de avans, care constă practic în stornarea acesteia.

 

Factura storno, după cum v-am povestit în articolele anterioare, este o factură prin care se rectifică o tranzacţie anterioară consemnata într-o factură, prin scăderea unei sume echivalente cu cea pe care dorim să o modificăm.

 

Stornarea se poate face separat (printr-o factură distinctă) sau pe aceeași factură fiscală pe care se evidențiază valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. Desigur, procedura este mult mai simpla daca folosiți un program de facturare, precum Facturis, prin care puteți emite o factura în câteva secunde, precum și alte documente necesare firmei dumneavoastră.

Când nu putem storna o factură fiscală?

O factura nu poate fi stornată pe motiv de neplata a facturilor, daca mărfurile sau serviciile au fost livrate/prestate.

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura