Tot ce trebuie să știți despre deviz

Tot ce trebuie să știți despre deviz

Ce este devizul?

Devizul este un document de evaluare anticipate a cheltuielilor material și a forței de muncă necesare pentru executarea unei lucrări proiectate.

Punctual, devizul reprezintă și documentația tehnico-economică prin care se stabilește costul unei construcții pe baza căreia are loc execuția și decontarea lucrărilor de construcții-montaj.

Devizul general

Devizul general este documentația economică prin care se stabilește valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor asimilate investițiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenţie la construcţii şi instalaţii, în fazele de proiectare, studiu de fezabilitate şi proiect tehnic.

Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, precizându-se cele care, conform legii, se supun unei proceduri de achiziţie publică. Valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, se stabileşte în fazele de proiectare prin devizul general.

Investiţiile reprezintă cheltuielile efectuate pentru:

 • lucrări de construcţii, instalaţii şi de montaj;

 • achiziţionarea de utilaje, mijloace de transport;

 • realizarea de noi mijloace fixe;

 • dezvoltarea, modernizarea, reconstrucţia mijloacelor fixe existente;

 • lucrări de refaceri executate pe bază de proiect (remedieri, reparaţii, consolidări);

 • efectuarea de servicii legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente şi al terenurilor (taxe notariale, comisioane, etc.).

La baza elaborării devizului general stă modelul cadru și Metodologia privind elaborarea devizului general aprobată prin HG 28/2008, Anexa 5.

Devizul obiectivului (de investiție)

Obiectul de investiție este parte a obiectivului de investiție, cu funcționalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia. Delimitarea obiectelor de investiție din cadrul obiectivului de investiție se face la faza de proiectare-studiu de fezabilitate de către proiectant, iar valoarea fiecărui obiect se determină prin devizul pe obiect. Devizul pe obiect este sintetic şi valoarea sa se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări (devizelor) ce compun obiectul.

Valoarea categoriilor de lucrări (devizelor) din devizul pe obiect se stabileşte estimativ, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora fără T.V.A. La valoarea totală se aplică T.V.A. în procent stabilit prin lege, obţinându-se TOTAL DEVIZ PE OBIECT.

Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare-studiu de fezabilitate se actualizează după încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări, pe baza preţurilor unitare şi a valorilor pe categorii de lucrări rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică.

Devizul pe obiect se structurează cu respectarea următorului conţinut-cadru:

 • LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – se vor înscrie toate categoriile de lucrări, montarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv reţele aferente, (coloana 1) valoarea acestora (coloana 2) şi, după caz, repartizarea acestora pe antreprenor (coloana 3) şi subantreprenor (coloana 4)

 • PROCURARE – se vor înscrie cheltuielile cu utilajele şi echipamentele cu montaj şi cele cu dotări, inclusiv utilajele şi echipamentele independente cu durată mare de serviciu

Ce conține documentația de deviz?

Documentația de deviz trebuie să conțină:

 • Antemăsurătoare

 • Devize (formularele F1, F2 și F3)

 • Lista cu consumul de resurse

 • Lista cu echipamentele și utilajele care au nevoie de montaj

 • Indicatoare de norme de deviz pe categorii de lucrări

 • Baze de preț cu prețuri unitare, specific firmei

 • Legislația de profil și normative de devize

Cum se întocmește devizul?

Prima etapă în elaborarea documentației de deviz este întocmirea antemăsurătoarei, care reprezintă baza oricărui deviz și are o importanță fundamentală. Întocmirea antemăsurătoarei va depinde de tehnologia construcției și de experiența tehnologului care o elaborează. Antemăsurătoarea este piesa scrisă prin care se determină cantitățile de lucrări din fiecare articol necesar a se executa la o categorie de lucrări (deviz) din cadrul unui obiect.

Fiecărui articol de lucrare, indiferent de modul de constituire a listelor cu cantităţile de lucrări, i se atribuie un număr curent după care urmează simbolul articolului cu denumirea acestuia şi unitatea de măsură.

În cazul în care la întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări se utilizează indicatoarele de norme de deviz, simbolul articolului va fi cel din indicator.

Cantităţile de lucrări se stabilesc corespunzător fiecărui articol de lucrare în unitatea de măsură corespunzătoare acestuia

(m, mp, mc, kg, to, buc, mii buc. etc.).

Cantităţile de lucrări astfel stabilite se grupează pe capitole de lucrări, pe categorii de lucrări şi obiecte de construcţii.

Pentru utilaje și echipamente tehnologice, respectiv utilaje și echipamente funcționale, se întocmesc liste separate.

Cea mai simplă metodă de întocmire a unui deviz este utilizarea unui program de contabilitate. Programul Facturis, de exemplu, vă permite întocmirea de devize, adică vă permite să realizați o situație asupra executării unei lucrări în care se indică prețul acesteia și materialele necesare. Avantajul principal este acela că puteți configura devizul, completând câmpurile prestabilite, astfel că munca voastră va fi minima și veți economisi timp.

Extrasele de resurse

La nivel de documentație economică întocmită de executant (ofertant) se întocmesc extrase de resurse.

Pentru fiecare deviz, pe categorii de lucrări, se întocmesc următoarele tipuri de extrase: a) extras de materiale;

b) extras de forţă de muncă (mâna de lucru);

c) extras de utilaj de construcţii;

d) extras de transporturi.

Cantităţile din extrasele de mai sus se determină pe baza cantităţilor din articolele de lucrări prevăzute în antemăsurătoare şi pe baza consumurilor din normele de deviz respective sau a consumurilor proprii.

Normele de deviz

Normele de deviz conţin consumurile medii de materiale, semifabricate şi prefabricate necesare efectuării unei unităţi din lucrarea la care se referă:
 • consumul de manoperă necesar efectuării operaţiunilor care intervin în procesul tehnologic de executare a lucrărilor

 • orele de utilaj, care reprezintă timpii de funcţionare efectivă a utilajelor pentru executarea unei unităţi de lucrare

 • cheltuielile aferente consumurilor privind transporturile

Postari asemanatoare

2 Comments

[…] anumite cazuri devizul poate fi folosit drept documentatie tehnico-economica de stabilire a costului unei […]

[…] Finalizat – este devizul care a fost finalizat, facturat si clientul si-a primit produsul cu lucrarile necesare evidentiate […]

Comments are closed.

program de facturare integrat cu e-Factura