Ce înseamnă PFA?

Ce înseamnă PFA?

PFA este un acronim care înseamnă Persoană Fizică Autorizată și face referire la desfășurarea activităților economice.

Ce este un PFA?

Persoana fizică autorizată (PFA-ul) este cea mai simplă formă sub care o persoană fizică poate desfășura individual şi independent activităţi economice, folosind în principal forța sa de muncă.

Desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau cele familiale este reglementată în legislaţia românească prin Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008, în vigoare de la 25 aprilie 2008.

Ce activități poate desfășura un PFA?

Activitățile economice ale unui PFA pot fi desfășurate în toate domeniile, meseriile, ocupațiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera inițiativă.

Activitățile economice pe care o persoană fizică le poate desfășura ca P.F.A. sunt cele prevăzute de Codul C.A.E.N. a căror desfășurare nu este reglementată exclusiv potrivit unei legi speciale.

Avantaje PFA

PFA-ul are avantaje precum:

 • procedura de înființare este relativ simplă şi este gratuită, începând cu 01 februarie 2017

 • cheltuielile de administrare sunt mai mici decât în cazul unei societăți comerciale

 • PFA nu are nevoie de contabil; poate ţine singură contabilitatea, în partidă simplă. Aici intervin și programele de facturare, precum Facturis sau Facturis Online, care simplifică procesul de emitere a facturilor, de raportare și oferă și varianta personalizării facturilor cu logo-ul propriu

 • numărul declarațiilor fiscale care trebuie depuse este redus

 • persoana fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent are calitatea de angajat propriu; PFA-urile au dreptul să angajeze cu contract individual de muncă terţe persoane.

 • PFA poate dispune de banii business-ului în orice moment

 • Ce reguli trebuie sa respecte o PFA care emite prima factura?

Dezavantaje PFA

Pentru a înființa un PFA, este obligatorie depunerea unor documente care atestă pregătirea şi experienţa profesională a solicitantului în domeniul de activitate solicitat (diplome, atestate, carte de muncă din care rezultă experienţa profesională). De asemenea, se pot alege doar codurile CAEN ce privesc activitatea în care se doreşte autorizarea PFA.

În plus, contribuţiile pentru sănătate şi CAS se vor plăti şi în situaţia în care PFA-ul nu realizează venit în cursul unui an (în această situaţie se stabileşte ca bază de calcul venitul minim pe economie). În situaţia unor datorii ale PFA, răspunderea persoanei fizice este maximă, iar pentru a achita toate datoriile antreprenorii pot ajunge chiar să-şi sacrifice şi bunurile personale.

Cum înființezi un PFA

Persoana Fizică Autorizată se poate înregistra prin Registrul Comerțului, caz în care Registrul Comerțului emite un certificat de înregistrare sau, în cazul profesiilor liberale, prin ANAF, situație în care ANAF emite un certificat de înregistrare fiscală.

Conform informațiilor disponibile pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi inițiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „persoană fizică autorizată” sau PFA.

După îndeplinirea acestui pas, persoanele care doresc să înființeze un PFA trebuie să dovedească faptul că deţin un sediu social, cu ajutorul unor documente prezentate în original sau în copie legalizată. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinație de sediu social pot fi:

 • extrasul de carte funciară

 • contractul de vânzare-cumpărare

 • contractul de donaţie în formă autentică sau certificatul de moştenitor, în cazul persoanelor care aleg să folosească drept sediu social un imobil pe care îl au în proprietate, sau contractul de închiriere, contractul de subînchiriere/de comodat pentru spaţiile închiriate

În cazul în care sediul social este stabilit într-un bloc de locuinţe, este nevoie şi de aprobarea vecinilor cu pereţi comuni (inclusiv etajul superior și inferior) şi a asociaţiei de locatari, prin care aceştia îşi dau acordul ca spaţiul respectiv să fie transformat într-un spaţiu cu destinaţie de sediul social.

Ce trebuie să conțină dosarul de înregistrare a PFA-ului?

Dosarul pentru constituirea unei PFA se depune la oficiul registrului comerţului în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor. Pe lângă cererea de înregistrare, dosarul cuprinde următoarele documente:

 • dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei, menționată mai sus, în original;

 • cartea de identitate sau paşaportul titularului PFA, în copie conformă cu originalul;

 • anexa 1 privind înregistrarea fiscală;

 • documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru – original sau copie legalizată, aşa cum am precizat mai sus;

 • dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă (completat pe formular-tip, original);

 • specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate – original. Acesta se depune la oficiul registrului comerţului (ORC) odată cu cererea de înregistrare şi poate fi dat în faţa notarului public, în formă legalizată, ori în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.

 • după caz: – precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie etc.); –documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere).

 • documentele care atestă pregătirea profesională sau documentele care atestă experienţa profesională, în copie.

Dacă dosarul este complet şi cuprinde toate documentele solicitate, Oficiul Registrului Comerţului eliberează, de obicei, actele privind înmatricularea noii entităţi în termen de trei zile de la depunere.

Ce taxe și impozite plătește o persoană fizică autorizată?

O persoană fizică autorizată poate fi plătitoare de impozit în sistem real sau prin impozitare pe normă de venit. Mai multe detalii despre tipurile de PFA existente și ce presupun acestea, în articolele următoare.

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura