30 Jan 2014

TVA la Incasare

Definitie pentru TVA la incasare din Codul Fiscal

 • (1) În anul 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în
  România conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
  fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a cărei cifră de afaceri în perioada 1
  octombrie 2011–30 septembrie 2012 inclusiv, determinată în funcţie de elementele
  prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
  completările ulterioare, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA
  la incasare
  prevăzut la art. 1342 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
  completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2013.

 • (2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), persoana impozabilă care aplică
  sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 are obligaţia să
  depună la organele fiscale competente, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o
  notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie
  2011–30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.
  Dispoziţiile art. 1342 alin. (3) lit. b), alin. (4)–(8), alin. (10) şi (11), precum şi ale art.
  1563 alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se
  aplică în mod corespunzător şi de către aceste persoane impozabile. În situaţia în
  care persoana impozabilă nu depune notificarea prevăzută la prima teză, aceasta va
  fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor
  impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut la art. 1563 alin. (13) din
  Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 1
  ianuarie 2013, urmând a aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1
  ianuarie 2013.
 • (3) Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la
  încasare
  , prevăzut la art. 1563 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
  completările ulterioare, a persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la
  încasare
  începând cu data de 1 ianuarie 2013 se face de către organele fiscale
  competente până la data de 1 ianuarie 2013 pe baza notificărilor prevăzute la alin.(2).

Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii
ART. 1342

 • (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
 • (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:
  • a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul
   generator;
  • b) la data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte
   de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezintă plata parţială sau
   integrală a contravalorii bunurilor şi serviciilor, efectuată înainte de data livrării ori
   prestării acestora;
  • c) la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de
   servicii realizate prin maşini automate de vânzare, de jocuri sau alte maşini similare.
 • (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a) se aplică sistemul
  TVA la încasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii
  integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, astfel:

  • a) în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.
   153, care au sediul activităţii economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit.
   a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de
   2.250.000 lei. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA
   la încasare
   , dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară
   plafonului de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a
   celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul.
   Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din
   valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite
   cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice
   pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art.
   132 şi 133, realizate în cursul unui an calendaristic;
  • b) în cazul persoanelor impozabile, care au sediul activităţii economice în
   România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de TVA
   conform art. 153 în cursul anului calendaristic curent, începând cu data înregistrării
   în scopuri de TVA.
 • (4) Dacă în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor
  impozabile prevăzute la alin. (3) depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA
  la încasare
  se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care
  plafonul a fost depăşit.
 • (5) În cazul în care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului
  TVA la incasare nu au încasat contravaloarea integrală sau parţială a livrării de
  bunuri ori a prestării de servicii în termen de 90 de zile calendaristice de la data
  emiterii facturii, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă,
  exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică, de la data emiterii facturii. În situaţia în care factura nu a fost emisă
  în termenul prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate
  intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege
  pentru emiterea facturii, calculată conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

Avocatenet.ro : De la 1 ianuarie 2014 poti aplica TVA la incasare numai daca vrei. Sistemul a devenit optional.

Sistemul de taxa pe valoarea adaugata (TVA) la incasare care se aplica pana acum de orice firma cu cifra de afaceri de pana la 500.000 de euro a devenit optional de la 1 ianuarie 2014.

Astfel, conform art. II din OUG nr. 111/2013, incepand din 1 ianuarie, contribuabilii care aplica in acest moment sistemul de TVA la incasare au la dispozitie doua variante:

 • 1. Cotinua aplicarea TVA la incasare, daca indeplinesc conditiile de eligibilitate

  In aceasta situatie ei nu trebuie sa depuna nicio notificare, Fiscul considerand ca au optat pentru continuarea aplicarii sistemului
 • 2. Solicita sa nu mai aplice sistemul TVA la incasare

  Contribuabilii pot opta pentru a nu mai aplica sistemul TVA la incasare oricand in cursul anului 2014 prin depunerea unei notificari la Fisc pentru a fi radiati din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. In aceasta situatie, organele fiscal vor opera radierea din Registru incepand cu data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea. Evident, pana la operarea modificarilor si radierea propriu-zisa, contrbuabilii vor continua sa aplice sistemul de TVA la incasare.

Atentie! Noile reguli fiscale mai stabilesc ca cei care se inregistreaza ca platitori de TVA in cursul anului 2014 si opteaza pentru a aplica TVA la incasare sunt obligati sa aplice acest sistem cel putin pana la finalul anului 2014. Singura exceptie se face doar pentru contribuabilii care depasesc plafonul de 500.000 de euro in cursul acestui an, acestia fiind obligati sa treaca la regimul normal de colectare si deducere a taxei pe valoarea adaugata chiar in timpul anului.

mfinante.ro : Ghid privind aplicarea sistemului TVA la încasare

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.